โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทธี ถิ่นสาคู
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระสมพร เตชะปัญโญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระพิกษุ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : ร.อ.เจด็จ วิชรศรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรทิพย์ นาทัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสัจจพล ทองสม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ ชามขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอัศนัย ทองมี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมาลีน วรรณประภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :