โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วินัย ชิดเชี่ยว
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : กำนันตำบลกะรน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวรรณธรรมวินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนพระพิกษุ (เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรีเขต)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง ดาบเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รองนายกเทศมนตรีตำบลกะรน)
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณศรี กลั่นมา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายกัมพล อ่องกี่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพรเทพ ชามขาว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางจรรยา สงกรด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ตัวแทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอมาลีน วรรณประภักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้แทนครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทราวลัย ด้วงหมุน
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :