โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอุไรวรรณ สามารถ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายทัชชกร เทพพิทักษ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1