โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวเหมือนฝัน ไขแสง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวซูไฮนี สาราบรรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2