โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอมาลีน วรรณประภักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวนิธิมา ปักษิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2