โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสงวน(เซ่ง) ฉายเหลี่ยม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายร่วง อุดมโภชน์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :