โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ระดับชั้น                 เพศ     จำนวนนักเรียน     จำนวนห้องเรียน
     ชาย      หญิง
ประถมศึกษาปีที่ 1       12       16               28                   1
ประถมศึกษาปีที่ 2       16       17               33                   1
ประถมศึกษาปีที่ 3       20       13               33                   1
ประถมศึกษาปีที่ 4       13       10               23                   1
ประถมศึกษาปีที่ 5         7       17               24                   1
ประถมศึกษาปีที่ 6       13         7               20                   1
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด        81       80             161                   6