โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและทักษะในศตวรรษที่ 21
2) ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมที่ดีงามบนพื้นฐานหลักปรัชญา
    ของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
4) ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเป้าประสงค์
1) ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร มีคุณภาพตามมาตรฐาน
    การศึกษา และมีทักษะในศตวรรษที่ 21
2) ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และเป็นคนดีของสังคม ดำเนินชีวิตตามแนว
    ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3) ครูและบุคลากร มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ
4) สถานศึกษามีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีและ
    นวัตกรรมทางการศึกษา
5) ระบบการบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วม