โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้และทักษะ     
ในศตวรรษที่ 21 โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 
บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม