โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
3 หมู่ที่ 1 ถนนปฎัก  ตำบลกะรน  อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
เบอร์โทรศัพท์ 076-396634
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
พ.ศ. 2460  ตั้งโรงเรียนที่ตำบลกะรน(วัดกะรน) นายสงวน(เซ่ง) ฉายเหลี่ยม ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2464  ทางราชการยุบโรงเรียนกะรน 2 และย้ายนายสงวน พร้อมกับนักเรียนไปทำการสอนที
                 โรงเรียน ตำบลกะรน 1 (วัดกะรน)
พ.ศ. 2476  ทางราชการได้จัดตั้งโรงเรียนกะรน 2 (วัดกะรน) ขึ้นอีกโดยมี นายสวาท ดวงตะวัน  
                  รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2488  นายร่วง  อุดมโภชน์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2500  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน  97,000 (เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
                  สร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป1 ก ขนาด 6X28เมตร จำนวน 3.5 ห้องเรียน 1 หลัง
พ.ศ. 2507  นายอำนวย  ตันประดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2510  นายจรูญ  ไข่มุกค์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2512  ได้รับงบประมาณ  20,000  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง และงบประมาณ
                  17,000 สร้างส้วมชั่วคราว 2 หลัง 7 ที่นั่ง
พ.ศ. 2513  ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบ ป1 ก ขนาด 7×36 เมตร   
                  1 หลัง 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2514  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ จำนวน 90,000 สร้างอาคารประกอบ (โรงฝึกงาน)
                   แบบ 313 เอ 1 หลัง ได้รับงบประมาณ 25,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ           
                  1 หลัง 2 ห้องนอน ได้รับงบประมาณ 120,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ก
                   ขนาด 9×36 เมตร 1 หลัง 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2515  ได้รับงบประมาณ 25,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง 2 ห้องนอน
พ.ศ. 2518  ได้รับงบประมาณ 33,900บาท ต่อเติมบ้านพักครู 3 หลัง ได้รับงบประมาณ 34,000 บาท   
                  สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง 2 ห้องนอน พร้อมต่อเติมห้องน้ำ ห้องส้วม 
                  ห้องรับแขกชั้นล่าง ได้รับงบประมาณ 18,000 บาท สร้างอาคารเรียน แบบ ป1 ก ขนาด
                  9×36 เมตร  จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน
พ.ศ. 2519  ได้รับงบประมาณ 45,000 บาท สร้างบ้านพักครูแบบกรมสามัญ 1 หลัง 2 ห้องนอนแต่
                  พื้นที่ของโรงเรียนมีไม่เพียงพอ จึงฝากสร้างที่โรงเรียนวัดกิตติสังฆาราม ชายหาดกะตะ 
                  ซึ่งได้รื้อถอนไปแล้วเพราะโรงเรียนวัดกิตติสังฆาราม ได้ย้ายออกไปสร้างริมถนนปฏัก
                  เนื่องจากเอกชนเช่าใช้พื้นที่โรงเรียนเดิม
พ.ศ. 2520  นายเฉลิมชัย  ทวีสมาน ครูใหญ่โรงเรียนวัดกิตติสังฆาราม ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่
                  เมื่อ 12 เมษายน 2520 เนื่องจากนายจรูญ  ไข่มุกค์  ครูใหญ่คนเดิมเสียชีวิต
พ.ศ. 2522  ได้รับงบประมาณ 28,000 บาท สร้างส้วม 1 หลัง 4 ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะชาย 
                  รับมอบเมื่อวันที่ 30 มกราคม2523
พ.ศ. 2524  นายเฉลิมชัย  ทวีสมาน  เกษียณอายุราชการ สปจ.ภูเก็ต ได้มีคำสั่งตามหนังสือที่ 
                  ศธ 144801/5164 ลว. 10 ตุลาคม 2524 ให้นายสมคิด ควรคิด อาจารย์ 1 ระดับ 4                
                  รักษาราชการในตำแหน่งครูใหญ่
พ.ศ. 2525  สปจ.ภูเก็ต ได้มีคำสั่งที่ 250/2525 ลว. 3 ธันวาคม 2525 ให้นายนิคม  บัวครื้น 
                 ครูใหญ่โรงเรียนเกาะมะพร้าว สปอ.เมืองภูเก็ต  สปจ.ภูเก็ต  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ 
                 โรงเรียนได้รับงบประมาณ 3,850 บาท เพื่อซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ ป1 ก 
                 โดยยึดตะปูเกี่ยวช่วยแทนตะขอรับกระเบื้องและเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาบางส่วน
พ.ศ. 2527  โรงเรียนได้รับความร่วมมือและช่วยเหลืองบประมาณพร้อมวัสดุในการสร้างป้ายโรงเรียนที่   
                  ทางเข้าโรงเรียน โดยนายเพียร  ทองแช่ม บริจาคเงิน 240 บาท นายสุทิน  เทพบุตร
                  บริจาคเงิน 1,000 บาท บ.ไทยซาร์โก้ บริจาคเงิน 2,500 บาท สภาตำบลกะรน บริจาค
                  เงิน 1,000 บาท แผ่นสร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 ธนาคารทหารไทย 
                  สาขาภูเก็ต มอบทุนต่อเนื่องให้นักเรียน 6 ทุน แก่นักเรียนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลน
                  ทุนทรัพย์ ทุนละ 500 บาท และได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ 
                  จำนวน 51,000 บาท เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ป1 ก และโรงฝึกงาน
พ.ศ. 2528  นายพุทธิพันธ์  พรหมมะกุล  ได้บริจาคหนังสือเข้าห้องสมุด เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้าหา
                  ความรู้เพิ่มเติม จำนวน 30 เล่ม มูลค่า 1,030 บาท
พ.ศ. 2529  กรรมการศึกษาจัดงานศิษย์เก่า เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2529 ได้มอบเครื่องดนตรีให้
                 โรงเรียน มูลค่า 7,000 บาท
พ.ศ. 2530  กรรมการศึกษาจัดงานลอยกระทงและมอบเงินสร้างอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 33,100 บาท
                  เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2532  วันที่ 20 มิถุนายน 2532  นายปมุข  อัจฉริยะฉาย และ
                  ผู้บริหารเครือกะตะกรุ๊ป มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน 4 ทุน ทุนละ 1,000 บาท
พ.ศ. 2533  นายเสรี  มณีศรี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาบอน เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2533
                  และนายจิตติ  ตัณฑัยย์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2533
                  และได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการเป็นครูใหญ่ระดับ 6 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533
พ.ศ. 2535  สปจ.ภูเก็ต อนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียนที่ก่อสร้างในวัดโดยกรรมการให้ความร่วมมือใน
                  การรื้อถอน และโรงเรียนได้นำวัสดุจากการรื้อถอนมาใช้ประโยชน์
พ.ศ. 2536  มีการขุดบ่อน้ำใช้ในโรงเรียน มีการปรับปรุงตำแหน่งผู้บริหารจากครูใหญ่สู่ตำแหน่ง
                  อาจารย์ใหญ่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2536 และเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2536
                  นายชัยวัฒน์  ชัชเวช  ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2539  จัดสร้างสนามบาสเกตบอล โดยงบประมาณสนับสนุนจากสภาตำบลกะรน
พ.ศ. 2540  นายจรัญ  กักกอ  นางสายหยุด  คงวังทอง  สร้างศาลาและนำพระพุทธรูปมาประดิษฐาน        
                 ไว้บริเวณข้างเสาธง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2540
พ.ศ. 2541  นายชัยวัฒน์  ชัชเวช  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านฉลอง
                  นายพัลลภ  เอ่งฉ้วน  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2541
พ.ศ. 2542  คุณสมชาย  ศิลปานนท์ ได้นำเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงแรมมารีน่า คอกเทจ เข้ามาพัฒนา
                  โรงเรียนโดยการทาสีภายนอกภายในอาคาร 1 ปลูกหญ้าในสนาม 2,140 ตารางเมตร
                  ขุดคูระบายน้ำ 0.40 เมตร ตลอดแนวอาคาร 1-3 และโรงอาหาร วันที่ 4 มกราคม 2542
                  นายพัลลภ  เอ่งฉ้วน  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดเทพนิมิต 
                  นายณรงค์  เพ็ชร์กุล  ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
พ.ศ. 2543  วันที่ 10 มกราคม 2543  นายณรงค์  เพ็ชร์กุล ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
                  โรงเรียนวัดลัฏฐิวนาราม  และมอบหมายให้ นายสัมพันธ์  กาลพัฒน์ อาจารย์ 2 ระดับ 7
                  รักษาการในตำแหน่ง วันที่ 24 มกราคม 2543 นายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ย้ายมา
                  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ตามคำสั่ง สปจ.ภูเก็ต ที่ 6/2543 ลว. 22 มกราคม  2543
พ.ศ. 2546  สปจ.ภูเก็ต โดยคำสั่งที่ 131/2546 ลว. 11 มิถุนายน 2546 ได้แต่งตั้งให้
                  นายประเสริฐ  งานวงศ์พาณิชย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
                  ระดับ 8 ขั้น 32,010 บาท ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2545
พ.ศ. 2549  สพท.ภูเก็ต โดยคำสั่งที่ 367/2549 ลว.28 กันยายน 2549 ได้แต่งตั้ง นายสุโขทัย ต่อพงษ์   
                  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต อันดับ คศ.3 ขั้น 22,850 บาท ตั้งแต่
                  วันที่ 2 ตุลาคม 2549 แทนนายประเสริฐ งานวงศ์พาณิชย์ ซึ่งเกษียณอายุราชการใน
                  วันที่ 30 กันยายน 2549
พ.ศ. 2550  นายประชา  ชลชวลิต ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต   
                  แทน นายสุโขทัย  ต่อพงษ์  ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางโรง 
                  ตามคำสั่ง สพท.ภูเก็ต ที่ 98/2550 ลว.27 มีนาคม 2550
พ.ศ. 2553  นายประชา  ชลชวลิต  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตได้ลาออกตามโครงการ
                  ปรับปรุงอัตรากำลังภาครัฐ (เกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) เมื่อ 30 กันยายน 2553
                  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ได้แต่งตั้ง นายสุรพล ทิมขำ 
                  ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต
                  ตามคำสั่ง  สพป.ภูเก็ต ที่ 382/2553 ลว. 6 ตุลาคม 2553 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553-18 มกราคม 2554
พ.ศ. 2554  นายกิตติภูมิ  มังสุรีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ ได้รับคำสั่งแต่ตั้งให้มาดำรง
                  ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
                  ประถมศึกษาภูเก็ต ที่ 12/2554 ลงวันที่ 11 มกราคม 2554 เดินทางมารับตำแหน่งใน
                  วันที่ 19 มกราคม 2554
ปีการศึกษา 2553-2554
                  คณะกรรมการสถานศึกษา จัดการเงินกองทุนพัฒนาโรงเรียน ปรับปรุงบริเวณโรงเรียน ปรับปรุงอาคารเรียน
                  อาคารประกอบ ปรับปรุงห้องเรียน ห้องพิเศษ ห้องคอมพิวเตอร์ และจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple
                  และระบบปฏิบัติการ Mac OSX จำนวน 27 ชุด พร้อมโต๊ะวางคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ประจำห้องคอมพิวเตอร์ 
                  รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,500,000 บาท
ปีการศึกษา 2554
                 โรงเรียนขอรับการประเมินสถานศึกษาจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
                  พอเพียงและผ่านการประเมินในระดับดีเยี่ยม
ปีการศึกษา2555
                 นายกิตติภูมิ  มังสุรีย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขตได้ย้ายสถานศึกษา
                เมื่อ 26  ธันวาคม 2555  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตได้แต่งตั้ง 
                นางจินตนา  สมศักดิ์  ครูโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต  เป็นผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
                โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ตามคำสั่ง สพป.ภูเก็ต ที่ ศธ 04111/252 ลงวันที่ 15  
                มกราคม 2556  ตั้งแต่ 1 มกราคม  2556
ปีการศึกษา 2556
               นางยุพะเยาว์  อัลแชมแมรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษได้รับคำสั่งแต่ตั้ง
               ให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่
               การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ที่ 83/2556 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 เดินทางมารับ
               ตำแหน่งในวันที่ 5 พฤษภาคม  2556
ปีการศึกษา 2558
               นางณัฐญาพร  เสวตานนท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรง
               ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต  ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษาภูเก็ต ที่ 288/2558 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เดินทางมารับตำแหน่ง
               ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558
ปีการศึกษา 2561
               นางสาวภัทราวลัย  ด้วงหมุน ผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง
               ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
               ประถมศึกษาภูเก็ต ที่ 47/2562 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เดินทางมารับตำแหน่ง
               ในวันที่ 1 มีนาคม 2562